ARTIKEL 1: DEFINITIES

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Femke van Houwelingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan
vervalt het aanbod. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
3.2. Femke van Houwelingen zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke
bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen
gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In
het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Femke van Houwelingen gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Femke van Houwelingen en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Femke van Houwelingen zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene Femke van Houwelingen voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3: OFFERTES & AANBIEDINGEN

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Femke van Houwelingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

3.2. Femke van Houwelingen zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst.

3.3. Femke van Houwelingen behoudt zich het recht voor om een aanbetaling aan de klant te factureren alvorens Femke van Houwelingen start met de uitvoering van de opdracht. In het aanbod wordt het bedrag van de aanbetaling opgenomen en deze aanbetaling dient binnen 24 uur na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Tevens behoudt Femke van Houwelingen zich het recht voor om het volledige bedrag vooraf aan de klant in rekening te brengen.

3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Femke van Houwelingen afhangt van feedback of input van de klant, is Femke van Houwelingen nooit aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Femke van Houwelingen is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Femke van Houwelingen het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.7. Femke van Houwelingen is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Alle door Femke van Houwelingen gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Onverwachtse reis- en verblijfkosten die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht/dienst, mogen door Femke van Houwelingen worden doorberekend.

3.9. Femke van Houwelingen behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Femke van Houwelingen zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Femke van Houwelingen bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.11. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of sessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

3.12. In uitzondering op artikel 3.11 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject enkel met maximaal 2 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMST & MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Femke van Houwelingen verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2 De overeenkomst tussen Femke van Houwelingen en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.4. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Femke van Houwelingen in overleg met de klant binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.5. Femke van Houwelingen heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg met de klant aan de klant worden doorberekend.

4.6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Femke van Houwelingen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.7. Bij de tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

4.8. Indien Femke van Houwelingen, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Femke van Houwelingen gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Femke van

Houwelingen in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Femke van Houwelingen uitgevoerde werk te vergoeden.

4.9. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Femke van Houwelingen zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten. 4.10. Femke van Houwelingen behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de dienstenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN FEMKE VAN HOUWELINGEN

5.1. Femke van Houwelingen garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Femke van Houwelingen spant zich in om de gegevens die Femke van Houwelingen voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Femke van Houwelingen met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. 5.4. Femke van Houwelingen is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Femke van Houwelingen en/of overige promotionele uitingen van Femke van Houwelingen.

5.5. Femke van Houwelingen is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om de uitvoering van de opdracht/deelname op te schorten.

5.6. Femke van Houwelingen zorgt zelf voor een locatie waar offline sessies kunnen plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de sessie op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Femke van Houwelingen een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant. 5.7. Artikel 5.6 is niet van toepassing op evenementen met meerdere deelnemers.

ARTIKEL 6: RECHTEN & VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Femke van Houwelingen te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Femke van Houwelingen onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Femke van Houwelingen om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Femke van Houwelingen zijn verstrekt, heeft Femke van Houwelingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Femke van Houwelingen steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Femke van Houwelingen geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Femke van Houwelingen binnen 8 werkdagen na afronding van de opdracht/ het traject. De klant vrijwaart Femke van Houwelingen één jaar na levering van alle diensten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Femke van Houwelingen nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Femke van Houwelingen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Femke van Houwelingen inloggegevens aan de klant verstrekt voor een systeem dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Femke van Houwelingen is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Femke van Houwelingen tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De klant wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, Femke van Houwelingen zal op werkdagen deze vragen binnen 48 uur, met uitzondering van vakanties, het weekend en feestdagen, beantwoorden.

ARTIKEL 7: LEVERING & LEVERTIJD

7.1. De door Femke van Houwelingen te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Femke van Houwelingen opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Femke van Houwelingen vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Femke van Houwelingen niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Femke van Houwelingen, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Femke van Houwelingen mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

7.5. Aan de leveringsplicht van Femke van Houwelingen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Femke van Houwelingen geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8: BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Femke van Houwelingen verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Femke van Houwelingen is gerechtigd om periodiek te factureren. Dit wordt vooraf overlegd.

8.4 In overleg biedt Femke van Houwelingen de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in gelijke termijnen te betalen. De 1e termijnbetaling dient binnen 24 uur na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

8.5. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Femke van Houwelingen.

8.6. In geval van niet-tijdige betaling kan Femke van Houwelingen besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet-tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Femke van Houwelingen besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.7. Bij een niet-tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.8 Femke van Houwelingen heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Femke van Houwelingen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Femke van Houwelingen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 810. In bovenstaande gevallen heeft Femke van Houwelingen voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.11. De klant gaat er mee akkoord dat Femke van Houwelingen elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Femke van Houwelingen zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.12. De klant kan bezwaren tegen de door Femke van Houwelingen verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Femke van Houwelingen kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Femke van Houwelingen een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.13. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.14. Alle door Femke van Houwelingen geleverde producten en diensten blijven eigendom van Femke van Houwelingen totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Femke van Houwelingen zijn voldaan.

ARTIKEL 9: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN INTERLLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, lesmateriaal, strategieën, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Femke van Houwelingen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Femke van Houwelingen geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Femke van Houwelingen en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Femke van Houwelingen.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Femke van Houwelingen ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Femke van Houwelingen, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Femke van Houwelingen is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Femke van Houwelingen plaatst of aan Femke van Houwelingen toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Femke van Houwelingen vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Femke van Houwelingen recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Femke van Houwelingen en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Femke van Houwelingen gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Femke van Houwelingen kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Femke van Houwelingen gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Femke van Houwelingen zijn geadviseerd.

10.3. Het gebruik van een traject/programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessies en/of het programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Femke van Houwelingen aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

10.4. Indien Femke van Houwelingen onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

In aanvulling op artikel 10.4 is Femke van Houwelingen dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Femke van Houwelingen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Femke van Houwelingen toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Femke van Houwelingen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Femke van Houwelingen geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Femke van Houwelingen.

10.7. Femke van Houwelingen is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door niet goed uitgevoerde adviezen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. De klant vrijwaart Femke van Houwelingen voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Femke van Houwelingen

ARTIKEL 11: ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Femke van Houwelingen is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Femke van Houwelingen is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Femke van Houwelingen weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Femke van

Houwelingen kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Femke van Houwelingen een overeenkomst is aangegaan of waar ze van afhankelijk is voor informatieverstrekking.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Femke van Houwelingen onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Femke van Houwelingen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Femke van Houwelingen, wanprestatie door leveranciers van Femke van Houwelingen waardoor Femke van Houwelingen haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Femke van Houwelingen of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Femke van Houwelingen tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Femke van Houwelingen in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek. Het reeds nagekomen deel van de opdracht mag door Femke van Houwelingen gefactureerd worden.

ARTIKEL 12: DUUR VAN OVEREENKOMST EN BEEINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Femke van Houwelingen, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Femke van Houwelingen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Femke van Houwelingen voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Femke van Houwelingen;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Femke van Houwelingen zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Femke van Houwelingen vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Femke van Houwelingen behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Femke van Houwelingen overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13: COFORMITEIT

13.1. Femke van Houwelingen zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Femke van Houwelingen in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen. 13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Femke van Houwelingen worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Femke van Houwelingen aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Femke van Houwelingen. 13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Femke van Houwelingen te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Femke van Houwelingen, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14: BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, SESSIE EN BIJEENKOMSTEN FEMKE VAN HOUWELINGEN

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Femke van Houwelingen aan te bieden of te doen geven. 14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of cursus/training en elk handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Femke van Houwelingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Femke van Houwelingen in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Femke van Houwelingen is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Femke van Houwelingen, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5. De inhoud van de sessies, online content, het programma en of trajecten welke door Femke van Houwelingen worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen losse sessie, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tussen tot 7 dagen voor de sessie: 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de sessie: 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

14.7. Femke van Houwelingen geeft de klant binnen een traject twee keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Femke van Houwelingen wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of dezelfde sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

14.8. Femke van Houwelingen behoudt zich het recht voor de klant te verwijderen bij een live bijeenkomst indien de klant door het gedrag een bijeenkomst belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.9. Indien Femke van Houwelingen door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om een bijeenkomst/livedag te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de livedag voor de nader te bepalen datum.

ARTIKEL 15: OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Femke van Houwelingen en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Femke van Houwelingen alleen bindend indien en voor zover deze door Femke van Houwelingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Femke van Houwelingen op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Femke van Houwelingen hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Femke van Houwelingen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Femke van Houwelingen zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Femke van Houwelingen en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

ARTIKEL 16: WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de klant.

DOWNLOADEN ALGEMENE VOORWAARDEN